Verifikacija

Uslužna mjerenja protoka

Endress+Hauser ultrazvučnim mjerilom protoka vršimo uslužna mjerenja tečnih fluida na cjevovodima prečnika DN15 do DN4000. Vrijednosti trenutnog protoka i protekle količine memorišu se logerom. Nakon završenog mjerenja korisniku se izdaje izvještaj mjerenja koji se sastoji od tabelarnog prikaza i grafikona u elektronskoj formi, a na zahtjev korisniku se dostavlja štampana verzija izvještaja.

Verifikacija ispravnosti i tačnosti

Servisni sistem FieldCheck nam omogućava da verifikaciju ispravnosti i tačnosti Endress+Hauser mjerila protoka obavljamo bez skidanja sa cjevovoda. Nakon završenog ispitivanja korisniku izdajemo verifikacioni list sa kompletnim rezultatima ispitivanja.

Ispitivanje, kalibracija i izdavanje certifikata o kontrolisanju mjerila protoka

Certificiranje se vrši u skladu sa svim važećim zakonima u Bosni i Hercegovini, a sve pod nadzorom Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih laboratorija/agencija u F BiH i RS, koji na kraju postavljaju žig na mjerilo.